9th Malta Mathematics Olympiad

The Department of Curriculum Management (DCM) within the Directorate for Quality and Standards in Education would like to bring to the attention of teachers of Mathematics that the one-day biennial Mathematics Olympiad which is being organised by the Mathematics Department within the DCM will be held on Tuesday, 28th March 2017.

Interested teachers may start preparing their participating team (3students + 1 reserve). One team from each school can participate in the Mathematics Olympiad.

The competition is open to Forms III and IV students in State or Non-State schools, whose 15th birthday falls after 31st December 2016. A second letter circular including the application form and other details will be issued in January 2017.

Any queries should be addressed to Mr Jonathon Mifsud (jon.mifsud@ilearn.edu.mt).

Sensiela ta’ taħditiet fuq l-eżami tal-Malti taċ-ĊES – Għawdex

Id-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol jistieden lill-ġenituri tal-istudenti li se jagħmlu l-eżami tal-Malti taċ-ĊES fl-2017 biex jattendu ma’ wliedhom sensiela ta’ taħditiet fuq l-istess eżami. Dawn it-taħditiet huma maħsuba għal dawk il-ġenituri li jixtiequ jsaħħu l-għarfien tagħhom tal-komponenti differenti tal-karti tal-eżami tal-Malti taċ-ĊES u hekk ikunu jistgħu jgħinu lil uliedhom iħejju ruħhom aħjar għall-istess eżami. It-taħditiet se jagħtihom is-Sur Salvu Seisun fl-Iskola Sekondarja tas-Subien tar-Rabat, Għawdex, mit-3:00 sal-5:30 ta’ filgħaxija fil-jiem li ġejjin:

2/12/2016
27/1/2017
3/2/2017
3/3/2017

Waqt it-taħditiet, il-ġenituri u wliedhom ikunu jistgħu jistaqsu mistoqsijiet fuq l-aspetti differenti tal-karti tal-eżami fosthom l-oral, it-taħdit, it-taħriġ il-fehem, il-grammatika, l-ortografija, it-testi letterarji, ir-referenza għall-kuntest, il-komponimenti, u l-bqija.

Dawk kollha li jixtiequ jattendu għal dawn it-taħditiet għandhom jibagħtu ittra elettronika b’isimhom u kunjomhom, in-numru tal-identità, isem it-tifel jew it-tifla, u l-indirizz postali u elettroniku tagħhom lis-Sur John Farrugia, fl-indirizze john.b.farrugia@gov.mt jew fl-indirizz postali, Iċ-Ċentru Nazzjonali tal-Kurrikulu, Triq Joe Abela Scolaro, il-Ħamrun sa mhux aktar tard minn nhar il-Ġimgħa, 4 ta’ Novembru 2016.

Il-kors huwa bla ħlas u se jingħażlu l-ewwel tletin li japplikaw. Min jattendu jingħata ċertifikat ta’ attendenza. Il-Kapijiet tal-iskejjel huma mitluba jgħaddu din iċ-ċirkolari lill-ġenituri kollha.

Peace Poster Contest 2016 – Lions Club International

Heads of School are kindly requested to encourage students to take part in the Peace Poster Competition. This competition, which is open to secondary school students aged 11 to 13 years, is being organised by Lions Club International. Submissions, which are to be received by not later than Monday 7th November 2016, are to be sent to the:

Student Services Department
Projects & Initiatives Section
Peace Poster Competition
Fra Gaetano Pace Forno Street
Hamrun
HMR 1100

Besides participating in the International Peace Poster Contest, participants will also be able to win a number of prizes awarded by Sliema Lions Club. Kindly read the attachment which provides additional information and guidelines regarding the competition.

Peace Poster Rules 2016

New Activities for Dinja Waħda Action Guide for Scholastic Year 2016-2017

Dinja Waħda has launched new activities to be added to the Action Guide for Scholastic Year 2016-2017.

The new activity rescources will be distributed to all primary schools during the first scholastic term.

The new activities include:
 Dinja Waħda Rangers – an initiative to render school grounds more nature friendly
 Green Talk revision to provide teachers with the resources to run this activity independently
 Addition of new activities to the Nature Days Activity Guide for Early Years

Dinja Waħda will also be working in partnership with the HSBC Water Programme – Catch the Drop Campaign to support a limited number of schools to make large scale improvements to their school grounds. The initiative will support the development of Ġonna Dinja Waħda (Dinja Waħda Gardens) which will create opportunities for outdoor education and also improve biodiversity. Each green space development will need to consider irrigation, water features and water saving initiatives.

Birdlife Malta is inviting all Primary Schools and Kindergarten Centres to enrol in the Dinja Waħda programme. It is recommended that a teacher or SMT member from each participating school takes the role of Dinja Waħda School coordinator.

In case of any query, teachers can contact Ms Maryrit Zammit by email on mrita.zammit@ilearn.edu.mt or on 21347645/6.

Thank you for your co-operation.

Christmas Crib Competition 2016 – Gozo Schools

The Projects and Initiatives Section is organising a Christmas Crib Competition for Gozo schools. The competition is made up of two categories:

Category A – The Traditional Maltese Christmas Crib
Assessment will give importance to handiwork, creative use of materials and keeping to the traditional Maltese style.

Category B – The Modern Christmas Crib
Assessment will give importance to creative ideas and originality; the use of different kinds of materials and different modes of representation.

Rules:
1. Primary and Secondary School students from 5 to 15 years of age may participate.
2. Any material and media may be used.
3. The Christmas crib must not exceed: 60 cm (length) x 40 cm (width).
4. All entries should have the name of the student and school securely attached (template attached) to the side of the crib (NOT underneath).
5. The judges’ decision is final.

Judges reserve the right not to choose any entry from a school if they feel that the entries are not of the desired standard.

The cribs chosen by the judges to participate in the competition should be taken to Ta’ Pinu Sanctuary, Gharb on Monday 19th December between 2.00 p.m. and 4.00 p.m. and collected from the same place on Wednesday 21st December 2016.

Prizes:
Category A – The Traditional Maltese Christmas Crib
First prize: €60 book tokens
Second prize: €40 book tokens

Category B – The Modern Christmas Crib
First prize: €60 book tokens
Second prize: €40 book tokens

A panel of judges, appointed by the Projects and Initiatives Section, will, on 7th December 2016, visit the participating schools to judge the entries.

Schools are kindly asked to type in the participants’ details in the attached form and labels. This will ensure that the child’s name on the certificate is spelt correctly. The form should be sent via email to: winnie.vella@gov.mt by not later than Friday 12th November 2016.

Intervista li dehret f’gażżetta lokali mis-Sur Victor Galea, Prinċipal tal-Kulleġġ t’Għawdex

Mr. Victor Galea
Mr. Victor Galea

Xi preparamenti saru matul dan is-Sajf biex il-kulleġġ ta’ Għawdex iħejji għal sena skolastika oħra?

Mal-ewwel jum li t-tfal bdew il-btajjel taghhom, beda x-xoghol ta’ manutenzjoni u modernizzar prattikament fl-iskejjel kollha tal-Kullegg t’Ghawdex – 11-il skola Primarja, l-iskola Medja u l-iskola Sekondarja kif ukoll fl-Ufficcji tal-Edukazzjoni fi Triq l-Ewropa r-Rabat.

Din is-sena, grazzi ghal-Fundazzjoni ghall-Iskejjel t’Ghada kompla xoghol magguri f’diversi skejjel u centri fi hdan il-Kullegg t’Ghawdex. Wara li tlesta xoghol magguri u ta’ tisbih fl-iskejjel tax-Xaghra u ta’ Sannat, dan is-Sajf kien imiss qala’ mill-qiegh tal-iskola Primarja tax-Xewkija u anke l-Ufficcji tal-Edukazzjoni fir-Rabat.

Ix-xoghol ta’ matutenzjoni, bini u tisbih fl-iskejjel, isir b’ko-ordinazzjoni mal-Fundazzjoni ghas-Servizzi Edukattivi peress li fl-iskejjel primarji ikollna l-iSkolaSajf, u allura irridu noqoghdu b’seba’ ghajnejn halli jigi evitat kull periklu ghall-edukaturi li jkunu qed imexxu SkolaSajf u t-tfal li jattendu. Barra minnhekk ma ninsewx l-iskrivani u l-haddiema li jiehdu hsieb l-indafa kontinwa fl-iskejjel u li jibqghu ghaddejjin bil-hidma matul il-gimghat tas-Sajf.

Izda apparti x-xoghol infrastrutturali, matul il-btajjel tat-tfal u tal-ghalliema, jitkompla x-xoghol relatat ma’ ingaġġ ta’ ghalliema u Learning Support Assistants sabiex nassiguraw li kif terga tibda l-iskola fi ftit jiem ohra, l-iskejjel ikollhom l-ghalliema kollha mehtiega.

Bhas-sajf tas-sena l-ohra innutajna zieda fir-registrazzjoni ta’ tfal godda gejjin minn familji barrinin li ssetiljaw f’Ghawdex u li qed ikomplu jsahhu d-diversita’ fil-Kullegg taghna.

Barra minnhekk, matul l-gimghat tas-Sajf, l-Ufficju tal-Principal ikun ghaddej b’diversi laqghat u diskussjonijiet ma’ msiehba diversi l-aktar dwar materja kurrikulari u ppjanar ghal attivitajiet ghas-sena skolastika li jmiss. Per ezempju dan is-sajf saru numru ta’ laqghat mal-Istitut tal-Istudji Turistici (ITS) fil-Qala. Dan ghax wara l-esperjenza sabiha li kellu l-Kullegg taghna mal-MCAST f’Ghawdex, mis-sena skolastika li jmiss ser jibda jkun hemm hidma konġunta bejn l-iskejjel u c-Centru tal-ITS fil-Qala sabiex l-istudenti Ghawdxin jifhmu minn kmieni l-htiega ta’ professjonalizmu fis-settur turistiku u l-firxa wiesa ta’ mpjiegi marbuta mal-industrija tat-turizmu.

Jidher li ghandna kollox imhejji biex fi ftit jiem ohra l-Kullegg t’Ghawdex jerga jilqa mal-2,500 student u mat-300 edukaturi.

Fl-iskola Ninu Cremona se jibdew jattendu l-istudenti bniet ukoll. Xi preparamenti saru f’dan is-sens?

L-iskola m’ghadux jisimha Ninu Cremona imma Skola Sekondarja Kullegg t’Ghawdex. Fejn qabel kellna l-iskola Sekondarja tal-Bniet (Agius de Soldanis) u l-iskola Sekondarja tas-Subien (Ninu Cremona) fir-Rabat; minn 3 snin ilu l-istudenti tal-primarja (bniet u subien), baqghu telghin flimkien anke ghal-livell medju u sekondarju. B’hekk l-iskola ex-Agius de Soldanis saret l-iskola Medja tal-Kullegg t’Ghawdex, fejn wara sentejn (il-year 7 u year 8), l-istudenti bniet u subien din is-sena ser jimxu ghall-livell sekondarju u jigu fl-iskola Sekondarja Kullegg t’Ghawdex li bhalissa l-Kap tal-iskola huwa Dr Frank Abela.

Qatt daqs din is-sena ma rajt tant kollegjalita’ bejn il-Kapijiet u l-ghalliema tal-iskola Medja mmexxija minn Ms Tereza Camilleri u din Sekondarja. Saru laqghat bejn l-amministrazzjoni  tal-iskola u esperti fil-ko-edukazzjoni li tkellmu dwar esperjenzi precedenti u studji f’dan is-settur. L-istess tahrig imbaghad nghata lill-ghalliema u LSAs biex jipreparawhom ghal din il-bidla.

Kien hemm diversi laqghat bejn iz-zewg kapijiet tal-iskejjel sekondarji biex tigi iffacilitata it-tansizzjoni u jkun hemm kontinwazzjoni bejn iz-zewg skejjel.

Il-genituri tat-tfal li dehlin fil-year 9 (form 3) fl-iskola sekondarja, kellhom laqghat u gew indirizzati kemm mill-kap u assistenti kapijiet tal-iskejjel kif ukoll mill-guidance teachers. Saru laqghat regolari bejn il-guidance teachers taz-zewg skejjel u b’hekk issa nistghu nghidu l-iskola sekondarja taf il-htigijiet partikulari ta’ kull tifel u tifla li ser jibdew id-9 sena ta’ taghlim formali fil-hajja taghhom.

L-istudenti bniet u subien li issa ser jibdew il-formazzjoni taghhom fis-sekondarja kellhom Open Days fl-iskola fejn kellhom ic-cans jambjentaw u jiffamiljarizzaw ruhhom waqt li tkellmu mal-ghalliema l-godda li ser ikollhom, fejn fost l-ohrajn inghataw informazzjoni u gew meghjuna jaghzlu s-suggetti godda.

Matul dan is-sajf, sar ukoll xoghol infrastrutturali gol-iskola biex ikunu jistghu jigu akkomodati b’mod partikulari anke l-istudenti bniet.

 X’attivitajiet extra kurrikulari li mistenni li jħejji l-kulleġġ għall-istudenti?

Ghandna diversi inizjattivi u programmi edukattivi mhejjija. Fejn tidhol l-arti performattiva (arti, drama u mużika) hejjejna programmi ta’ edukazzjoni mużikali lill-istudenti kollha b’kollaborazzjoni ma’ Gaulitana Choir. L-ghalliema tal-Arti hejjew proġett ‘Eco-art’ ghall-istudenti tal-5 u s-6 sena. Fir-Reċtar u d-Drama ghandna workshops imhejjija sabiex l-istudenti Ghawdxin ikomplu jiksbu dik il-kunfidenza mehtiega biex wiehed jimxi ‘l quddiem fil-hajja.

Nahdmu ma’ Magro Brothers u l-Lukanda Calypso f’Marsalforn sabiex noffru esperjenzi ta’ litteriżmu u numerizmu (Maths trails) sabiex it-tfal jaraw fil-prattika kif il-lingwa u l-matematika imorru id-f’id fid-dinja tax-xoghol.

Fejn jidhol Sport, il-kapijiet tal-iskejjel tal-Kullegg t’Ghawdex ghandhom impenn sabiex jilhqu l-miri tal-politika nazzjonali sabiex niggieldu l-obesità u ntejbu s-sahha fit-tfal. Ghalhekk sa miz-zmien bikri tal-edukazzjoni t-tfal ser ikollhom diversi inizjattivi sportivi. Nemmnu li mohh seren u ġisem b’sahhtu ighin lit-tfal jikkonċentraw aktar fit-taghlim akkademiku u jkomplu jmorru tajjeb anke f’ezamijiet fuq livell nazzjonali (benchmarks).  Ippjanajna l-Kinder Festivals ghat-tfal li jattendu fil-klassijiet tal-kindergarten u l-genituri taghhom, Sports Fundamentals ghat-tfal tal-ewwel u t-tieni sena, Jiem Specjali tal-Isports fejn ser nilqghu lit-tfal tat-tielet sena primarja u l-genituri taghhom, Festival tal-Gymnastic fic-Centru Sportiv fir-Rabat ghat-tfal tar-raba sena, turnaments ghat-tfal fl-ahhar snin tal-primarja u l-adoloxxenti, attivitajiet f’dixxiplini diversi tal-isport fl-iskola Medja u fl-iskola Sekondarja tal-Kullegg. Isiru field days speċjali fit-tlettax-il skola fi hdan il-Kulegg t’Ghawdex.

Fil-Kullegg t’Ghawdex dahhalna l-kuncett ta’ ‘adventure education’ fejn tim ta’ ghalliema mharrga apposta jorganizzaw attivitajiet aventuruzi  u ta’ gost ukoll b’rabta ma’ litteriżmu u numerizmu bhal trekking, climbing, educational treasure hunts u issa introducejna l-canoeing.

Hemm diversi programmi ohrajn ippjanati ghat-tfal tal-Kullegg bhalma huma fieldworks marbuta mal-istudji soċjali, sezzjonijiet tal-pottery fil-Ggantija, attivitajiet marbuta ma’ Hands on Farming, u Science Days u Science eco-trails u Scientix fl-experimental farm tal-Gvern fix-Xewkija.

Fil-bidu ta’ din is-sena skolastika ser nifthu Centru ġdid tal-Litterizmu f’Ta’ Sannat ghall-familji Ghawdxin, li bhalissa qed jiġi finalizzat x-xoghol  fuq dan ic-Centru.  Qed nahsbu biex lejn tmiem din is-sena ikollna wkoll ċentru mghammar bl-aqwa riżorsi fil-matematika.

Nahseb li tajjeb insemmi li wara talba li ghamel il-Kunsill tal-Kapijiet tal-Iskejjel tal-Kullegg t’Ghawdex, l-Ministeru ghall-Edukazzjoni ghogbu jipprovdilna ‘school bus’ kbir sabiex it-tfal ma jidhlux f’aktar spejjes marbuta mat-trasport halli jkunu jistghu jattendu dawn id-diversi attivitajiet barra mill-iskola.

Jidher li l-Kullegg t’Ghawdex jinsab ghal darb’ohra preparat ghas-sena skolastika 2016-17 bil-ghan li jaghmel kull student u studenta mill-2,500 ferhana u kuntenti waqt li nittama li nkomplu nżidu l-fiducja li ghadhom il-genituri Ghawdxin fl-iskejjel tal-istat t’Ghawdex. Fuq kollox dan iwassal biex l-edukaturi u l-ghalliema fil-Kullegg ikollhom aktar sodisfazzjoni fuq livell professjonali.

 

Victor Galea

Principal tal-Kullegg (Kullegg t’Ghawdex)

16/09/2016

Embracing Diversity